Her er nogen af mine personlige stikord til hvad der kan føre til Recovery:

Grundstene:
:: Valg
:: Håb
:: Tid
:: Erkendelse
:: Dialog
:: Sociale netværk

:: Proaktion

Mål:
:: Bevidsthed
:: Selvværd
:: Selvtillid
:: Empowerment
:: Engagement
:: Aktiv deltagelse

Ressourcer der er et plus:
:: Reflektion
:: Interesser
:: Ikke for autoritets tro
:: Viliestyrke
:: Spiritualitet (mening)

Tilbagefaldet som udfordring
Det at komme sig fra en psykisk sygdom foregår over tid og ikke i en lige
opret gående kurve,
der vil være udsving, nogen vil kalde det tilbage fald, jeg ser det som en væsentlig og nødvendig del af arbejdsprocessen.

Når man i en periode har fået det bedre og har været igennem erkendelser og udvikling vil der komme perioden hvor man falder tilbage i gamle mønstre. Det betyder at gamle symptomer dukker op igen, det regnes for tilbagefald, men er uungåelige i en recovery.

Selv slemme symptomer kan føles mere velkendte end de nye udfordringer og fremtiden. Derfor kan tilbagefaldet fungere som en midlertidig tilflugt.

Tilbagefald betyder aldrig at det ikke er muligt og at man kan få det godt igen og fortsætte en recovery, de betyder bare at der er noget, der endnu ikke er færdig beabejdet og man har brug for en pause.

Opgaven er så at selv se sine mønstre og at mærke at disse perioder kan blive sjældnere og kortere, det er her erfaringerne og værktøjerne findes til at komme videre.

 

Recovery

 


Jeg får ofte stillet spørgsmålet "Det er da ikke valg, om man vil leve med en psykisk sygdom". Det er der ikke noget enkelt svar på, derfor jeg vil forsøge at besvarer det udfra mine egne erfaringer.  


Hvad er recovery

Recovery er en betegnelse for den personlige process og forskningen i at komme sig af en psykisk sygdom.

Dens grundlag bygger på erfaringer og indsamlet data om de egne ressuourcer og de omgivende faktorer der kan føre til de små sejre og den gradvise mestring af eget liv og gør op med synet på psykisk sygdom, som en kronisk tilstand der varer resten af livet. 

Recovery kan også ses som en total personlig selvudvikling, vel at mærke en selvudvikling der starter helt fra grunden og fra et meget vanskeligt udgangspunkt - Jeg kalder det hard core selvudvikling!

I dag har psykiatrien i Danmark taget recovery tanken med ind i deres arbejde.

Recovery eller kronisk lidelse?
Noget af det der er meget vigtigt for et foirløb, er det første møde med psykiatrien og de informationer man får, man kan stadig risikere at mødes med en nedslåene prognose om en kronisk tilstand med livslang medicinering, der er med til at forhindre/forsinke en mulig recovery. Som patient er nogen mere autoritetstro end andre og når det er det lægerne siger så - og ikke alle psykiatere er med på nye tanker!

Der er en variation i behandling og tilgange i psykiatrien, der gør at ikke alle får den optimale information og tilbud om behandling.


At vælge håbet
Men også i de tilfælde er der nogen der siger, nu er det nok: Er det her fremtids perspektivet for resten af mit liv! Det er noget af det, der kan føre til en erkendelse af det nødvendige valg.
Og hvad er valget? - det er at håbe og tro på at det med tiden kan lykkes at få det bedre, at turde vælge håbet og det kræver mod.
Det kan virke som et stort projekt med uoverskuelige følger, for hvad kommer efter sådan et valg, nederlag, skuffelse, hvis det ikke lykkes?
På den anden side hvad er alternativet?
Der er en tærskel man selv skal over, og man kan følges på vej af andre , men man må selv træde over tærsklen, og det kræver et personligt valg.

Hvad man i første omgang vil prøve at ænder i sit liv er et eget valg, omgivelserne kan udefra synes at det skulle være helt andre ting, som de synes er væsentlige for et godt liv, derfor er det vigtigt at finde sit eget udgangspunkt at starte udfra, som tingene lykkes kan målene udvides og ændres, som en del af de egne mål.


Empowerment
Empowerment er at kunne tage magten i sit liv, på trods af omstændighederne, men handler også om hvordan mennesker mest muligt bliver og forbliver selvhjulpne i deres tilværelse.

Det er vigtigt for alle mennesker at have en følelse af at have indflydelse på sit liv, at man har mulighed for at forbedre og ændre på praktiske, fysiske, sociale og personlige forhold i tilværelsen.
Det kan starte med små ændringer, der giver mod på mere.
Det er også et spørgsmål om at lære at huske og annerkende de ting der faktisk lykkes, så det ikke kun, er de dårlige erfaringer der er i fokus og huskes.

Sociale netværk
Men
det egne valg betyder ikke, at det bare er et spørgsmål om at tage sig sammen og blive rask, der er uendeligt mange faktorer der skal arbejde sammen: Erkendelse, det rigtige tidspunkt, erfaring, sociale forhold og mødet med mennesker der kan inspirere og støtte og måske kan fungere som det stedfortrædende håb, når der næsten ikke er håb tilbage.

Det er vigtigt at kunne støtte hinanden gennem venskaber og netværk, med et udgangspunkt i en fælles erfaring med at have en psykisk sygdom, hvor De individuelle resurser og evner gør det muligt at inspirerer og lærer af hinanden, også af fejltagelserne.

Psykiatrien og familien
Som psykisk syg kan man være i en situation med en manglende følelse af at kunne forandre sin livssituation,
det hele må gå som det kan, det kan man jo ikke tage stilling til, eller ændre på når man er syg og familien og psykiatrien vil ofte tilslutte sig.
Der er jo ingen grund til at rokke båden, det går jo nogenlunde, og så må vi se om der skal reguleres lidt på medicinen.
Og sådan går tiden…


Kan recovery sættes i system?

Recovery er ikke et system, men der er fra forskellige sider forsøgt at systematisere og kombinere tanken med brug af bla. skemaer, kognitiv terapi og andre aktiviteter i kursus forløb, under overskriften recovery.
Det er et forsøg på at støtte et recovery forløb, men jeg har mange gange oplevet at det kan være med til give en signal forvirring i forhold til ejerskabet af processen og hvad recovery står for blandt brugere og personale. Det kan komme til at virke som en udvanding af begrebet og budskabet kan let tabe sin styrke.

Nogen brugere kan komme til at føle at de har mislykket deres recovery, fordi de ikke passede ind, eller fik den rigtige information Bla. at selv efter alvorlige tilbagefald betyder det ikke, at man aldrig kan få det bedre, for små og store tilbage fald er ikke til at undgå gennem processen.
Nogen gange er recovery budskabet for naivt og tager ikke højde for hvor barsk og langvarig og til tider ensomt projektet faktisk er.
At alvorlige tilbagefald er næsten uungåelige og nødvendige, det nytter ikke med et lyserødt budskab her. Man kan ikke bare få det bedre og bedre uden at ramme nogle plateauer eller tilbagefald.
Det er det, vi der har været igennem processen til gengæld ved - også hvordan det er muligt at komme igennem tilbagefald, kriser og tvivl!

Recovery grupper og kognitiv terapi kan være rigtigt godt, dog er ikke nødvendigvis mere recovery, en at tage danse timer, hvis det er det man får det bedre af! 
Recovery kan også foregå uden for behandlingssystemet regi eller i en kombination. 

Opgaven for psykiatrien er at skabe en platform for recovery med muligheder for personlig empowerment hos brugerne, så institutions prægning og over medicinering med tiden kan minskes i psykiatrien.

Recovery fastholdelse
En fuld recovery sker over mange år, derfor er det vigtigt at der er mulighed for grupper og kurser der hjælper med fastholdelse i forhold til den personlige recovery, man har fået det bedre og nu er der nye udfordringer, feks. at ville tage en uddannelse, job, arbejde med sine sociale kompetencer og styrke sit selvværd og modstands dygtighed.
Det at bygge videre på sin recovery noget af det der viser sig at være en udfordring for den enkelte og for psykiatrien/væresteder.  Det at kunne fastholde, det man har opnået og fortsat arbejde viderere, mod nye udfordringer - og forhåbentlig en fuld recovery.

Vi ved det er muligt!
Recovery bygger på psykisk syges egne erfaringer med at komme sig, det er også en af grundene til, at de der selv er nået et godt stykke af vejen, er en væsentlig inspirations kilde for andre og er vigtige erfarings eksperter på området recovery og derfor nødvendige i forhold til  undervisning og kurser i recovery. 
Både set i forbindelse med identifikationen i forhold til målgruppen med en psykisk lidelse, men også for dem der har psykisk sygdom som deres arbejdsfelt. 

Arbejdsmarkedet
Der ligger også en opgave i at der bliver set grundigt på, hvorfor det er svært at få et skåne/flex job til at fungere i længere perioder, jeg er overbevist om at det meget er et spørgsmål om at blive rigtigt "klædt på" til arbejdsmarkedet, det kræver at man er helt klar over hvad udfordringerne er. Det kræver selvindsigt og personlig afstigmatisering for at kunne sige til og fra i forhold til en arbejdsplads og klare konflikter og stress. Jeg tror absolut det er muligt og her er det meget vigtigt med mentorer med erfaring og kurser specielt rettet til målgruppen.

Recovery er en udfordring
Der har gennem tiderne altid været nogle der er blevet raske efter en psykisk sygdom, der var recovery før recovery blev et begreb.
Men kan så alle med en psykisk sygdom få hjælp gennem udviklingen af recovery tanken? 

Ved at tænke recovery ind i psykiatrien og i det almindelige syn på psykisk sygdom, vil mange kunne få bedre chancer og støtte til at komme sig helt, eller få en forbedret livskvalitet, for
 det er muligt at skabe en platform der fremmer den enkeltes proces, alene det at annerkende at recovery er mulig, er en rigtig god start.

 

Der er mere at læse om recovery på min blog.

 


 

 

www.a-recovery.dk

Et håb for livet
Håbet er en følelse af at dagene kan føre til noget andet og bedre, at det må være muligt
- et hverdags håb med en vis realisme.

For selv det lille håb har en ufattelig styrke,  når man lærer at holde det i live.

Litteratur
Alain Topor har skrevet flere bøger om recovery, udover at hans forskning har været meget væsentlig for for recovery tanken, er de overskuelige og let læselige.